Açı İlkokulu akademik programı; dersler ve öğrenim kazanımlarından oluşan, dikey ve yatay olarak okul öncesi ve ortaokula bağlanmış öğrenim deneyimleri ile tamamlanan, 4 yıllık bir yapıdır. Akademik programın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, rotasyonlu etkinlikler, sınıf ve okul rutinlerinden oluşan öğrenim deneyimleri; öğrencilerin okul öncesi programından ilkokula geçişlerini ve bir sonraki eğitim seviyesi olan ortaokula hazırlanmalarını hedefler.

Akademik program; üst düzey okur-yazarlık, yaşamda matematik, dünyamızı anlama ve İngilizce’den oluşur. İngilizce programı okul öncesi İngilizce programının devamı olup üst düzey okuma ve yazı ürünlerine yoğunlaşır. Öğrenim kazanımlarında Milli Eğitim programları esas alınır; öğrenci birikim, potansiyel ve gereksinimlerine göre ek çalışmalarla genişletilir ve desteklenir.

Bu sayfalarda bulunan akademik programın amacı ve kazanımlarına kesişen iki eksende bakmak, programın tamamını ve sürekliliğini anlamak için önemlidir. Bu iki eksen bir sınıfın tüm derslerde hedefi olan öğrenci kazanımları ile öğrencilerin 8 yıllık öğrenimleri süresince bir dersten elde edecekleri kazanımlardan oluşur. İlkokulun ilk 3 yılında, ağırlıklı olarak öğrenim deneyimlerini tematik bir yaklaşım biçimlendirir. Sonrasında ise dersler gittikçe birbirinden ya da belli bir temadan bağımsızlaşarak kendi alanlarında derinleşen ve kapsamı artan öğrenim deneyimleri sunar.

Akademik programın öğreniminde kullanılan yöntemler, sınıf içi ve dışı öğrenim ortamı ve etkinlikleri, değerlendirme süreçleri ve uygulamaları tüm sınıflarda bir bütünlük gösterir.

Program

Türkçe programı öncelikle okuma-yazma alışkanlığını kazandırmayı hedefler. Öğrencilerin Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş metinleri okuma ve anlama becerilerinin geliştirilmesi, yorumlama gücünün yazma yeteneğiyle bütünleştirilmesi ve bu doğrultuda, onların tam anlamıyla okuryazar olarak yetiştirilmeleri amaçlanmaktadır.

Dilbilgisi ve yazım kuralları, okunan metinlerle bütünleştirilmiş bir program içerisinde öğrencilere sunulmaktadır. Türk ve dünya edebiyatından seçkin yazarlardan alınan metinlerin de kullanıldığı bu bütünleştirilmiş programda, öğrencilere dil kullanımı ile ilgili temel bilgilerin yanı sıra, yazılı ifade ile ilgili ayrıntılı bilgiler de verilmektedir.

Bunların dışında, öğrencilerin anadillerini sözlü ve yazılı olarak doğru ve etkili bir biçimde kullanabilmeleri, yazarlar hakkında da bilgi sahibi olmaları, farklı türlerden eserler okumaları ve türe özgü yazılar yazmaları programın hedefleri arasında yer almaktadır.

Her sabah 10 dakika kitap okuma zamanları, haftada en az 1 kitap okuma ve irdeleme, ayda 1 tüm okul okuma saati etkinlikleri, sınıfça okunan kitapların sınıfta aktivitelerle analiz edilmesi; programı desteklemek amacıyla kullanılan yöntemlerden bazılarıdır.

Matematik derslerinin amacı; öğrencilerin, yaşamlarında gerekli olan akıl yürütme ve problem çözme becerilerini geliştirmek, matematiği günlük yaşamlarında kullanabilmelerini sağlamaktır.

Bunu gerçekleştirmek için tüm derslerimiz planlanırken neden matematiksel kavramlarına ihtiyacımız olduğu düşünülerek yapılandırılır.  Derslerde somut materyal kullanıp gerçeğe yakın deneyimler yaşayarak matematiksel kavramlar hakkında sezgi oluşturmaları ön planda tutulur. Öğrenciler, bu deneyimler sonucunda kendi kendilerine sonuç çıkartıp genelleme yapar. Ayrıca hem sınıf içi hem de ev çalışmalarında fazla tekrardan kaçınarak düşünmeye yönelik problemlerle desteklenirler.

Bu sistem; uzun vadede bir yandan karar verme, öngörme, sorumluluk alma ve bilimsel düşünme becerilerini geliştirirken diğer yandan düşünen, sorgulayan ve kendine güvenen bireyler yetişmesini sağlar.

Programımız, British National Curriculum kazanımları esas alınarak oluşturulmuş ve bu kazanımlar Açı öğrencilerinin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Program, 4 ana beceriyi (konuşma, dinleme, okuma ve yazma) ele almakta, bu 4 beceriye eşit derecede önem vermekte ve dersler tüm becerileri içerecek ve birbirlerini desteklemelerine olanak verecek şekilde planlanmaktadır. Okul öncesinde kazandırılan becerilerin geliştirildiği programda, sözel becerilerin yanı sıra okuma yazma becerilerini geliştirmek ve öğrencilere üst düzeyde okuryazarlık kazandırmak amaçlanır.

Programımızda uluslararası kabul görmüş bir okuma serisi olan “Oxford Reading Tree” kitapları kullanılmaktadır. Seri, öğrencinin okuma zevkini pekiştirmek ve İngilizce birikimlerini zenginleştirmek için tasarlanmıştır ve bu amaçla okulumuzda hafta sonu ev çalışması ve sınıf içi çalışması kapsamında kullanılmaktadır.

Gramer tek başına ders olarak değil, bir bağlama oturtularak daha etkili öğretileceği için gerek okuma ve yazma ve gerekse konuşma ve dinleme derslerinin içine katılır.

1 ve 2. sınıfta öğrenciler 4 becerinin edinilişi sırasında seviye bazında gerekli gramer konularına aşina olurlar. Öğrencilerimiz 3. sınıfta; bu sınıfa kadar duyarak, okuyarak edindikleri dilbilgisi becerilerinin kurallarını öğrenerek bu becerilerini geliştirmeye başlar ve 4. sınıfta bu bilgilerini derinleştirirler. Öğrencilerimize bu beceriyi kazandırırken mekanik tekniklerden uzak durmaya çalışır, dil yapılarını, içeriğe, konuya ve duruma uygun olarak kullanmalarını hedefleriz.

Hazır bulunuşluğun yanı sıra her dönem sonunda yapılan değerlendirmelerle öğrencilerin gelişimi takip edilir ve değerlendirme sonuçlarına göre gerekli değişiklikler ve planlamalar yapılır. Öğrencilerin ihtiyaçları belirlendikten sonra bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak sınıf ve ev çalışmaları planlanır.

Yapılan tüm çalışmalarla, öğrencilerimizin İngilizce’yi severek öğrenmeleri, dil becerilerini geliştirirken küçük yaşlardan kendi öğrenimlerinin sorumluluğunu almaları ve araştırma, grup halinde çalışma ve üst düzey düşünce becerilerini geliştirmeleri amaçlanır.

Müzik Programının Genel Amaç ve Hedefleri:

Açı Müzik Programı öğrencilerinin;

  • Tarihsel, kültürel ve sosyal bağlamda farklı müzik türlerini tanıyan ve onlara gereken saygıyı gösteren,
  • Müziklerin yarattığı duygu, düşünce ve imajları doğru terminoloji ile ifade edebilen,
  • Bireysel ve toplu olarak müzikal deneyim yaşama fırsatını elde eden bireyler olarak yetişmelerini hedefler.

İlkokul 1. kademede uygulanacak olan plan çerçevesinde, bir öğrenci, 8 sene içinde klasik müzik, caz, new age, rock’n roll, güncel popüler müzik, Türk halk müziği, Klasik Türk müziği, Mehter, dünya müzikleri ve alternatif müzik türleri ile birlikte elliye yakın müzisyenin hayatlarıyla ilgili bilgi sahibi olur. Bu çalışmaların yanında müzik terminolojisinden seksene yakın terim öğrenir. Dinleme ve performans çalışmalarıyla öğrendiği bilgileri müzikal örneklerle destekler. Şarkı söyleme ve enstrüman çalışmalarıyla müziğe aktif olarak katılır. Öğrendiği müzikal bilgileri kendi sesini ve ritim enstrümanlarını kullanarak uygulama fırsatı bulur. Bu doğrultuda öğrencilerle klasikten caza, Türk halk müziğinden rock’n roll’a kadar tüm türlerin tarihsel gelişimlerine yönelik çalışmalar da yapılır.

Açı Okulları sanat programıyla, öğrencisinin izleyici ve uygulayıcı olarak sanatı günlük yaşantısı içine sokmasını, sanatçı değil, sanattan anlayan ve izlemekten, sanat etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini hedefler. Bu hedefleri üç ana başlık altında toplar.

  • Sanat üretme
  • Gündelik hayatta sanatı görme
  • Sanata bakma ve değerlendirme

Sanata bakma ve değerlendirme Açı sanat programının yarattığı en önemli farktır. Sanat sevgisi ancak değerlendirmede gerekli bilginin edinilmesi ile gelişir. Açı Okulları her sanat dersinin ilk on beş dakikasını sanat eserlerine bakmaya ve tartışmaya ayırır. Bu görsel sunum yapılacak aktiviteden bağımsız değildir. Aksine yapılan aktiviteyi daha anlamlı bir deneyim haline getirir. Sanat galerilerine ve müzelere düzenlenen geziler de bu hedefin gerçekleşmesinde önemli bir araçtır.

Beden Eğitimi Programı öğrencilerin fiziksel ve zihinsel sağlıklarını koruyabilmeleri için gerekli olan bilince ulaşmalarını sağlayacak kültürel ve fiziksel ortamı yaratmayı hedefler.

Dersler, fiziksel fitness ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları, atletizm, atma-yakalama, basketbol,  jimnastik, ip atlama, hentbol, badminton, futbol ve voleybol aktivitelerinden oluşur. Program, teknik beceriler, sağlıklı yaşam ve beslenme alışkanlıkları, spor kültürü ve tutum davranış başlıkları altında toplanır.

Öğrencilerin fizyolojik gelişimleri periyodik olarak yapılan testlerle takip edilir. Ölçümlerle elde edilen vücut kompozisyonu değerleri, fiziksel-motorik özellikleri ve bu özelliklerin zaman içindeki gelişimi kontrol edilmektedir.

Program, öğrencinin sporu sevmesini, izleyici ve katılımcı olarak sporu günlük yaşantısı içine almasını hedefler. Spor kültürü olan ve spor etkinliklerine katılmaktan zevk alan bireyler olarak yetişmelerini amaçlar.

İlkokulun ilk üç yılı “Sosyal Bilgiler” dersi “Hayat Bilgisi” başlığı altında verilir. Hayat bilgisi dersi programı öğrencilerin temel yaşam becerilerine ve istenen kişisel niteliklere sahip bireyler olarak yetişmelerini ve yaşamda kullanabilecekleri bilgilere ulaşmalarını hedefler. Hayat bilgisi dersi üç ana tema altında toplanır. Bu üç ana tema “Okul Heyecanım”, “Benim Eşsiz Yuvam”, “Dün, Bugün, Yarın”dır.

Hayat bilgisi dersinde edindikleri bilgi ve becerileri, 4.sınıfta sosyal bilgiler dersinde geliştirmeye devam eder. Bu dersin amacı; kendini, ailesini ve ülkesini ve dünyayı tanıması, yaşadığımız kent olan İstanbul’un kültürel yaşamını bilmesi, farklı kültürlerle kıyaslayarak artılarını ve eksilerini görebilmesi, duyarlı ve sorgulayan bir birey olmasıdır.

Yaş grubunun özelliklerine dikkat edilerek ve konularla bağlantılı olarak yapılan gezi ve söyleşiler, öğrenmenin pekiştirilmesi anlamında çok önemlidir. Yıl içinde bir kere yapılan araştırma çalışmalarıyla da öğrencilerimiz sorgulama-araştırma becerilerini kazanır.

Açı İlkokulu Fen ve Teknoloji dersinin öncelikli hedefi öğrencilerin fen ve teknoloji ile tanışmalarını sağlamaktır. Gözlem, inceleme, deney ve araştırma yöntemleri “bilimsel merak oluşturma” ve “yaparak öğrenme” yaklaşımlarını destekler. Programda öğrencilerimizin yaratıcılık, eleştirel düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeye teşvik eden çeşitli öğretim yöntemleri uygulanır. Öğrencilerimizin elde ettikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamla ilişkilendirmeleri hedeflenir.

Sınıflar

Sınıflar öğrencilerin rahat hareket edebilecekleri ve öğrenim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri şekilde tasarlanır. Her sınıfta okuma köşeleri mevcuttur. Bu köşe öğrencilerin ve öğretmenlerin getirdikleri okuma kitaplarıyla ve kaynak kitaplarla zenginleşir. Çalışmasını erken bitiren öğrenciler bu köşelerde kitap okuyarak zamanını değerlendirebilir. Sınıftaki öğrencilerin ilgilerine göre bilim, sanat, bitki ve hayvan köşeleri yapılır. Burada amaç farklı ilgi alanlarına sahip öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Sınıflardaki panolar öğretim materyali olarak kullanılır. Her derse ait pano vardır. Bu panolarda işlenen temalarla ilgili bilgiler, resimler, haritalar, vs. bulunur. Amaç öğrencilerin konuyu görsel olarak algılamalarını sağlamaktır.

Materyal

Açı İlkokulu’nda tüm derslerde kazanımlara bağlı olarak,  öğrenim hedeflerini somutlaştırma ve öğrencilerin öğrenmelerini daha kalıcı hale getirmek amacı ile materyaller kullanılır. Konu anlatımı ve alıştırmaları içeren kitapçıklar, kitap ve defter işlevini bir arada görür. Çalışma kâğıtları öğrencilere hedeflerin kavratılmasını ve pekiştirilmesini sağlar. Görsel bir öğrenim ortamı oluşturmak, bilgilendirmek ve öğrencileri motive etmek amaçlı poster ve şemalardan yararlanılır.

Ev Çalışmaları

Öğrencilerimizde geliştirmeyi hedeflediğimiz tutumların en başında sorumluluk sahibi olmaları gelmektedir. Öğrencilerimizden bu bağlamda verilen bir çalışmayı kendi bilgi ve becerilerine uygun bir biçimde belirlenen bir zamanda tamamlamaları beklenir. Öğrenciler, okul dışında yapılan çalışmalarla öğrendiklerini pekiştirerek bilgi ve becerilerini kalıcı kılarlar. Bunun yanı sıra ev çalışmaları öğrencinin bilgisinin sınırlarını genişletmesi, öğrenilen bilgilerin farklı alanlarda uygulaması ve yeni öğrenmeleri gerçekleştirmesi için önemli olanaklar sunar.  Açı Okulu’nda ev çalışmalarının %60’lık bölümü öğrendiklerini tekrar etmesini sağlayacak sorulardan oluşurken, %20’lik bölümü bir üst kazanıma yönelik, geri kalan %20’lik kısım ise üst düzey düşünme becerilerini geliştirecek; yorum yapmalarını, üretmelerini sağlayacak soru türlerinden olmaktadır.

 

Okul İçi

Performans Çalışması

Performans çalışması, bilgiyi araştırma, düzenleme, kullanma, analiz ve sentez yapma gibi zihinsel süreçlerin izlenmesini sağlayan kısa süreli çalışmalardır.  Belirlenen haftalarda tüm sınıf seviyelerinde, sınıf içerisinde, evde ya da ev ve okulda paralel yürütülen performans çalışmaları verilir. Bu çalışmalar grup çalışması şeklinde de yapılabilir. Çalışmalar tamamlandığında, öğrenciler çalışmalarını arkadaşlarına sunar veya çalışmalar belirlenen alanlarda sergilenir.

Proje

Proje çalışmaları, tüm sınıflarda bir yarıyıl boyunca yapılan uzun süreli çalışmalardır. Öğrenciler sınıf seviyesine ve akademik programa uygun olarak belirlenen konularda araştırmalar yaparlar. Araştırmalarına ek olarak, deney, gözlem, gezi, maket, anket, röportaj, fotoğraf albümü etkinliklerinden istediklerini proje sorumlusu öğretmenlerinin de desteğiyle hazırlarlar. Öğrenciler çalışmalarını tamamladıktan sonra projelerini arkadaşlarına ve ailelerine sunarlar.

 

Gözlem ve Deneyler

Özellikle fen ve sosyal bilgiler derslerinin birçok kazanımının işlenmesinde gözlem tekniği kullanılır. Öğrenciler herhangi bir durumu ya da oluşturdukları deneyi gözlemleyerek hazırladıkları rapora göre bir sonuca ulaşırlar. Deney ve gözlem yoluyla çıkarımlarda bulunurlar.

Gayret-Başarı

Açı İlkokulu’nda ölçme ve değerlendirme öğrenmeyi teşvik etmek ve öğrencileri desteklemek için kullanılır. Amaç öğrencinin güçlü ve zayıf olduğu yönleri ile belirli bir zaman diliminde kat ettiği yolu ve bir sonraki adımdaki hedefleri göstermektir. Ölçme aynı zamanda öğretim programını ve öğretmenin performansını da değerlendirmek amacıyla kullanılır.

Açı İlkokulu başarı ve gayreti ayrı ayrı değerlendirir. Gayret ve başarı kriterleri her ders ve yaş grubu için belirlenir. 1-3. sınıflarda kullanılan tüm ölçme araçlarını değerlendirmede rakam kullanılmaz. 1-3. sınıflarda başarı notu yoktur, sadece gayret notu vardır. 4. sınıfta Açı raporlarında başarı ve gayret notu bulunur. Başarı notu hesaplanırken MEB’in belirlediği kriterler göz önünde bulundurulur. Gayret notu hesaplanırken ise ev çalışmaları, sınıf çalışmaları, performans çalışmaları gibi çalışmalar dikkate alınır.

Takip Listeleri

Ölçme ve değerlendirme yaklaşımımızın en önemli odak noktası başarıyla beraber gayreti de değerlendirebilmektir. Açı Okulları sadece sonuca odaklanan değerlendirme değil aynı zamanda süreçleri ve gayreti de dikkate alan bir ölçme değerlendirme uygulamasını benimser.

Öğrencilerin başarıları farklı ölçme araçları ve bunlarda gösterdikleri performansla ölçülür. Ölçme araçlarının çeşitliliği bireysel öğrenme farklılıklarına hizmet eder. Yazılı değerlendirmeler tek ölçme aracı olmadığı gibi sonuçlarının rakamsal dökümleri de öğrencilerin ne bildiklerini tam olarak göstermez. Bu nedenle ölçme süreçlerinde ve çıkan sonuçları değerlendirme aşamasında her bir öğrencinin ev çalışmalarından, sınıf içi çalışmalara, projelerden, gezi raporlarına, çalışma kağıtlarından kitapçıklara kadar neler yaptığını takip edebilmek büyük önem taşır.

Açı İlkokulu’nda öğretmenler takip listelerini kullanarak öğrencilerin okulu içi ve okul dışında akademik programla ilgili olarak yaptığı tüm çalışmaları günlük olarak izler, gerekli notları alır. Takip listesindeki yazılı rakam ve notlara dayanarak gerek sınıf, gerek bireysel öğrencinin ihtiyaçlarını belirler, bir sonraki öğrenim etkinliğini planlar. Öğretmenler dönem sonlarında öğrencilerin akademik performanslarını notlandırma aşamasında takip listelerini göz önünde bulundurarak başarının yanı sıra gayreti de somut biçimde değerlendirir.

 

Öğrenci Gelişim Değerlendirmeleri

1, 2 ve 3. Sınıflarda Türkçe, İngilizce, Matematik ve Hayat Bilgisi derslerinde her dönemin ilk dört haftasında çalışılan kazanımlarla ilgili bireysel olarak öğrenci değerlendirmesi yapılır. Öğrenci Gelişim Değerlendirmeleri akademik takvimde belirtilen haftalarda AVBS (Açı Veli Bilgilendirme Sistemi)’nde yayınlanır. Amaç öğrencinin akademik durumu hakkında veliye ve öğrenciye bilgi vermektir.

 

Açı Raporları

Açı İlkokulunda Kasım, Ocak, Nisan, Haziran aylarında Açı raporu verilir. Açı raporları öğrencileri kazanım bazında değerlendiren, neyi bildiğini ve bununla bağlantılı olarak neyi öğrenmesi gerektiğini belirtir. Ocak ve Haziran aylarında verilen raporlarda branş dersleri de değerlendirilir.

1-3. sınıflarda sadece gayret notu ile değerlendirilirken 4. sınıftan itibaren gayret ve başarı notu bir arada gösterilir. Açı raporlarında kazanım değerlendirilirken öğrencinin neyi yapamadığı değil gayreti esas alınmaktadır.